Hva er Erotismen?

Erotismen er et livssyn som tar utgangspunkt i deg selv – JEGET. Jeget støtter seg på 6 viktige elementer, som sammen vil kunne skape et sundt og positivt Jeg i balanse.
Her følger en kort forklaring for de ulike punktene. Som Erotist tror du på deg selv, og de seks elementene; tilhørighet, anerkjennelse, selvrespekt, fysisk helse, seksuell helse og mental utvikling, vil sammen bidra til å styrke den du er og ditt eget Jeg.

  • Jeget er det store punktet i midten av symbolet: Den du er! Helheten. Begrepet er hentet fra fagområdene psykologi og psykiatri. Jeg som begrep, betegner de psykiske strukturer som er knyttet til bevissthet og til den ytre virkelighet. Samtidig opererer Jeget ubevisst i forhold til ens egne drifter og regulering av disse. Erotismen ser at en positiv livsenergi kan skapes og utvikles gjennom 6 viktige elementer i livet.

Det er 6 viktige elementer som påvirker og utvikler våre liv og hvordan du har det med deg selv og andre!

Tilhørighet:

Erotismen arbeider for et felleskap som aksepterer den du er. Erotismen er et fellesskap for mennesker som ikke ønsker å leve sitt liv ut fra hvordan andre mennesker synes man bør leve («janteloven»), men leve et liv som gir en selv og dermed også de rundt, et ærligere, rikere liv. Alle mennesker har sosiale behov, og trenger bekreftelse fra andre på at den du er, er «god nok» og har en verdi, selv om man oppfatter seg selv som forskjellig fra andre.

Aksept og respekt i Erotismen er viktig, og at du som menneske kan ha andre mennesker rundt deg som tenker positivt og som du kan oppleve et fellesskap med, tross forskjellighet. Erotismen anerkjenner at tilhørighet er et utviklende sosialt element, gjennom at mennesker som aksepteres som den de er, også vil akseptere andres forskjellighet fra seg selv. Erotismen vil arbeide for respekt og aksept for alle mennesker, også for de som tilhører andre tros- og livssynssamfunn enn Erotismen.

Anerkjennelse:

Mennesket er et sosialt vesen. Det å bli sett, få konstruktive tilbakemeldinger og respekt/anerkjennelse for den du er, er avgjørende for å utvikle en opplevelse av hvem man er og ens rolle i fellesskapet. Anerkjennelse i felleskapet bidrar til å utvikle respekt for seg selv.

Selvrespekt:

Respekt for deg selv og din egen verdi er viktig for deg. I Erotismen er dette en av punktene som er med å skape helheten i din positive livsenergi.

Fysiske Helse:

Mat, drikke, søvn: Erotismen anerkjenner menneskets behov for en riktig balanse i tilførsel av mat, drikke og søvn for å kunne leve et rikt og godt liv. Hva dette innebærer i praksis må nødvendigvis defineres av individet, kulturen og livssituasjonen ellers. I tillegg til å dekke livsnødvendige behov, anerkjenner Erotismen den nytelse og velvære som potensielt ligger i mat, drikke og søvn.

Seksuell Helse:

Erotismen anerkjenner seksualitet som et grunnleggende behov hos mennesker. Erotismen fremmer en positiv og mangfoldig seksualitet basert på enkeltindividets lyster og ønsker. Alle former for seksualitet og livsutfoldelse er akseptert, med samtykke mellom den eller de involverte parter. Alle former for relasjoner, som monogami, polyamori, tilfeldige opplevelse, med mer er aksepterte i Erotismen. Erotismen har ingen begrensninger for hvordan du og dine eventuelle partnere ønsker å leve i, eller gjennom seksuelle relasjoner. God seksuell helse er viktig for alle mennesker, og det ønsker Erotismen å legge til rette for at du kan ha.

Mental Utvikling:

Erotismen anerkjenner at mennesket er et lærende vesen, med et grunnleggende ønske om vekst og utvikling. Det er svært viktig å understøtte individets egenverd og frie valg i Erotismen. Derfor må den enkelte selv velge om, og når man ønsker å starte en selvutviklingsprosess. Det enkelte menneske må selv definere hva en anser som egne styrker og svakheter. Individet må selv avgjøre hvilke områder en ønsker å utvikle. Erotismen vil legge til rette for at medlemmene gjennom refleksjon og samtaler rundt sin egen person, gis mulighet for selvutvikling.

Sammendrag: Jeget

Alle disse elementene er hver for seg og i felleskap viktig for å skape det gode og positive JEGET. Erotismen som livssynssamfunn vil være med på å skape en bedre verden og et lykkeligere menneske som evner å være positiv og ha et inkluderende livssyn og en livsbejaende levemåte!

Foredrag - Hva er Erotismen?

Start video