Etiske retningslinjer

Foreningen Erotismen arbeider for å fremme et livssyn som understøtter enkeltmenneskets rett til å gjøre livsvalg ut fra det individet selv ønsker, basert på frihet og ansvar for sine egne valg. Individet har derigjennom et klart etisk ansvar for seg selv, og for hvordan man forholder seg til andre mennesker. Erotismen fremmer verdier som aksept, respekt og fordomsfrihet ovenfor seg selv og andre.

Erotismen er et ikke-dogmatisk livssyn. Det betyr at i mange tilfeller finnes det ikke ett riktig, svar på en etisk utfordring eller en sak.

Et livssyn ut fra Erotismens verdier kan i noen tilfeller føre til at man konkluderer med å være for eller mot, eller at man ikke kan velge side. Derfor stimulerer Erotismen til etisk refleksjon om slike saker.

Foreningen Erotismen understreker at man i alle valg som inkluderer andre mennesker alltid skal forholde seg til norsk lov. Alle former for samkvem med andre skal alltid baseres på gjensidig samtykke.

Erotismen arbeider for å skape rom for refleksjon i alle etiske spørsmål, alene og i fellesskap. Evne til refleksjon og utvikling finnes hos alle individer som selv åpner for det.

Frihet:

Frihet er retten til å ta egne valg. Mange tros- og livssyn har skapt strenge rammer for hva som er rett og galt, og hvordan mennesker skal leve. Dette fører til at mange, både bevisst og ubevisst undertrykker ønskede livsvalg, meninger og behov på grunn av redsel for hva andre måtte mene.

Erotismen fremmer den enkeltes frie valg i livet, så lenge man ikke skader andre eller bryter norsk lov. Frihet vil alltid være forbundet med ansvar.

Ansvar:

Friheten til livsvalg, betyr også ansvar. Erotismen arbeider for å fremme individets bevissthet i forhold til hvilket ansvar man har for seg selv, og for mennesker rundt seg. Ansvaret innebærer at individet må anerkjenne for hvordan egne valg påvirker mennesker og naturen rundt.

Ansvaret innebærer ikke å ta hensyn til hva andre måtte mene, men ansvar for å ikke med overlegg fysisk eller mentalt såre eller skade andre mennesker.

Aksept, respekt og fordomsfrihet:

Det er menneskelig å være fordomsfull. Medlemmer i Erotismen må søke selvinnsikt i egne fordommer, og ha et genuint ønske om å arbeide for fordomsfrihet

Erotismen vil skape et fellesskap der alle mennesker aksepteres som den man er. Motsetninger skal møtes med nysgjerrighet, det man ikke forstår med et ønske om forståelse. Dette innebærer ikke at man behøver å like alle mennesker like godt, men å ha respekt for andre menneskers forskjellighet. Forskjellighet vil skape vekst og utvikling, både personlig og samfunnsmessig.

I Erotismens fellesskap har alle mennesker en like stor verdi, og alles bidrag til felleskapet er betydningsfullt og viktig.