Symbol forklaring

Erotismen er et livssyn som er tuftet på 6 viktige elementer, som sammen vil kunne skape det positive Jeget.

Vi skal her definere og forklare de ulike punktene. Det er verdt å merke seg at Erotismen er en av de få livssyn i verden som også setter fokus på og inkluderer menneskets seksuelle helse.

Her kan du se symbolet med navn på punktene:

Logo med beskrivelse

Jeget:

Symbolets sentrum. Den du er! Din innerste sjel, jeget, formes ut fra den positive livsenergien som flyter sammen gjennom følgende seks punkter: tilhørighet, anerkjennelse, selvrespekt, fysisk helse, seksuell helse og mental utvikling. De seks punktene danner til sammen helheten – den du er; jeget.

Alle mennesker behøver å kjenne på de seks livsenergiene i ulik grad. Din livssituasjon, utfordringer og erfaringer vil bidra til å forme i hvor stor grad den enkelte livsenergi kommer til uttrykk. Når man lever i vanskelige livssituasjoner over tid, kan enkelte livsenergier helt eller delvis blokkeres. Ved å identifisere hvor DU befinner deg akkurat nå, kan du definere hvilke livsenergier du har behov for å styrke, utvikle eller endre. Dette kan du få hjelp til gjennom Erotismens fellesskap.

Når livsenergien er i riktig balanse for deg, vil du oppleve indre ro og energi til å leve gjennom både positive og vanskelige situasjoner i livet.

Mennesker som aktivt arbeider for positiv utvikling av seg selv, vil bidra til en bedre og fredeligere verden for alle.

 

Det er 6 viktige elementer som påvirker og skaper våre liv!

Tilhørighet:

Erotismen arbeider for et fellesskap som aksepterer den du er.

Alle mennesker har sosiale behov. Vi har behov for å tilhøre et samfunn, en gruppe eller en flokk som gir deg bekreftelse på at den du er, er god nok og at du har en verdi, også når du oppfatter deg selv som annerledes eller forskjellig fra andre.

Aksept og respekt i Erotismen er viktig. Du som menneske skal ha andre mennesker rundt deg som du kan oppleve et positivt fellesskap med, tross forskjellighet.

Erotismen anerkjenner at tilhørighet er et utviklende sosialt og viktig element, gjennom at mennesker som aksepteres som den de er, lettere kan lære å akseptere andres forskjellighet fra seg selv. Erotismen er et fellesskap for mennesker som ønsker å leve et liv som gir en selv og dermed også de rundt, et ærligere og rikere liv.

Erotismens fellesskap vil støtte opp under medlemmers frigjøring fra å leve ut fra hvordan andre definerer at man bør leve. Erotismen vil arbeide for respekt og aksept for alle mennesker, også for de som har andre tros- og livssyn enn Erotismen.

 

Anerkjennelse:

Alle mennesker styrkes gjennom anerkjennelse. Mennesket er et sosialt vesen. Det å bli sett som den du er, og det å ha en stemme som blir hørt, er avgjørende for å utvikle en opplevelse av hvem man er og ens rolle i fellesskapet. Anerkjennelse i felleskapet bidrar til å utvikle respekt for seg selv og styrker selvfølelsen.

Anerkjennelse er også svært viktig for å utvikle evne og lyst til selvutvikling gjennom blant annet å trene seg på og gi og motta konstruktive tilbakemeldinger på en trygg, positiv og respektfull måte. Erotismen søker å legge til rette for at det enkelte medlem kan følge sin egen utvikling i den takt man opplever seg klar for det.

 

Selvrespekt:

Respekt for deg selv og din egen verdi er essensielt for å kunne ta valg i livet som er riktige for deg og de rundt deg.

Selvrespekt bygges gjennom tilhørighet og anerkjennelse fra, og for andre. For å utvikle en positiv selvrespekt må du akseptere den du er og være glad i deg selv først. Selvrespekt innebærer en aksept for at du er god nok, og har en positiv verdi for deg selv og de rundt deg.

Når du har en positiv selvrespekt vil du lettere kunne akseptere og respektere andre.

 

Fysiske Helse:

Erotismen anerkjenner menneskers behov for en riktig balanse i tilførsel av mat, drikke og søvn. I tillegg behøver du en balanse mellom fysisk aktivitet og rekreasjon for å kunne leve et rikt og godt liv.

Hva god fysisk helse innebærer i praksis, må nødvendigvis defineres av individet selv, kulturen og livssituasjonen ellers.

I tillegg til å dekke livsnødvendige behov, anerkjenner Erotismen den nytelse og velvære som potensielt ligger i mat, drikke, søvn, aktivitet og rekreasjon.

Erotismen vil arbeide for at medlemmene som har disse godene tilgjengelige, i større grad blir bevisste hvor privilegerte vi er. En slik bevissthet vil, sammen med de andre positive livsenergiene, kunne føre større takknemlighet og prissetting av det vi har tilgjengelig.

Erotismen vil fremme et livssyn der deling av godene med andre som ikke er i samme heldige situasjon, bidrar til en positiv personlig og samfunnsmessig utvikling.

 

Seksuell Helse:

Erotismen anerkjenner seksualitet som et grunnleggende behov hos mennesker.

Erotismen fremmer en positiv og mangfoldig seksualitet basert på enkeltindividets egne lyster og ønsker. Alle former for seksualitet og livsutfoldelse er akseptert, alene, eller med samtykke mellom den eller de involverte parter.

Alle former for relasjoner, som eksempelvis monogami, polyamori eller andre møter mellom mennesker er aksepterte i Erotismen.  Erotismen anerkjenner din rett til å selv velge hvordan du og dine eventuelle partnere ønsker å leve i, eller gjennom seksuelle relasjoner.

Erotismen vil arbeide for at mennesker som grunnet fysiske og/eller mentale utfordringer ikke selv kan legge til rette for eget seksualliv, skal kunne få bistand til dette gjennom offentlige eller private instanser, som man i dag får når man har andre hjelpebehov.

En god seksuell helse er viktig for alle mennesker.

 

Mental Utvikling:

Erotismen anerkjenner at mennesket er et lærende vesen, med et grunnleggende ønske om vekst og utvikling.

Erotismen arbeider for å tilrettelegge for mental utvikling for sine medlemmer, med basis i jegets positive livsenergier.

Det er svært viktig å understøtte individets egenverd og frie valg i Erotismen. Derfor må den enkelte selv velge om, og når man ønsker å starte en selvutviklingsprosess.

For å arbeide med mental utvikling, må det enkelte menneske selv definere hva en anser som egne styrker og svakheter. Individet må selv avgjøre hvilke områder en ønsker å utvikle.

Erotismen arbeider for å legge til rette for at medlemmene gjennom erfaringsdeling med likesinnede medlemmer (medlemsstøtte), refleksjon og samtale rundt sin egen person, gis mulighet for selvutvikling.

Erotismen har i tillegg til medlemsstøtte, en erfaren veileder. Tjenesten har taushetsplikt.

Erotismen skal ikke drive behandlende virksomhet. Der samtaler og selvrefleksjon ikke fører til positiv endring, vil andre eksterne løsninger anbefales.

Erotismen har samarbeidsavtaler med psykolog og sexolog dersom det er behov for spesialistkompetanse.

 

Sammendrag: Jeget

Alle disse elementene er hver for seg og i felleskap viktig for å skape det gode og positive JEGET. Erotismen som livssynssamfunn vil være med på å skape en bedre verden og et lykkeligere menneske som evner å være positiv og ha et inkluderende livssyn og en livsbejaende levemåte!